Stäng film

Jernbros försiktighetsåtgärder för att
hindra smittspridning av Covid-19


1) Hur undviker Jernbro Covid-19 på arbetet?

a) Vi följer och påminner varandra om Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets beslut och rekommendationer samt Jernbros nedan gällande försiktighetsåtgärder. Det är viktigt att känna till att Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

b) Vi stannar hemma när vi känner oss sjuka, som exemplevis vid feber, hosta, halsont, andningsbesvär, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Dessa är för övrigt typiska symptom på Covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten.

c) Vi tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten. Vi tillhandahåller handsprit och munskydd på arbetsplatser och till våra medarbetare där det är nödvändigt. Vi hostar och nyser i armvecket eller papper. Vi undviker att röra ögon, näsa och mun.

d) Vi undviker fysiska möten, utbildningar, konferenser som inte är verksamhets- och affärskritiska. Möten genomförs företrädesvis digitalt.

e) Vid behov av fysiska möten gör ansvarig för mötet en riskanalys och bedömning om det går att genomföra mötet och tar beslut därefter.

f) Interna möten förläggs till platser dit majoriteten av deltagarna kan ta sig med bil på rimlig tid. Deltagare som inte klarar detta ska ha möjlighet att deltaga digitalt.

g) Kollektivtrafik och allmänna transportmedel ska så långt det är möjligt undvikas till och från arbetsplatsen och fysiska möten.

h) Tjänsteresor ska inte göras till länder och områden som Utrikesdepartementet vid var tid avråder att resa till. Tjänsteresor till andra länder och områden ska godkännas av VD.

i) Vi arbetar hemma om det är möjligt med hänsyn till yrkesroll, kunder och medarbetare (ska vara godkänt av närmsta chef).

j) Vi håller avstånd till personer vi inte jobbar nära dagligdags i allmänna utrymmen som lunchrum, mötesrum, verkstäder etc. Vid behov anpassas lokalen för att kunna hålla avstånd.

2. Hur följer och efterlever vi våra kunders restriktioner?
Ansvarig chef eller projektledare på Jernbro inhämtar information om våra kunders restriktioner med anledning av Covid-19 och ansvarar för att våra medarbetare följer dessa.

3. Vid händelse av att en anställd som arbetar hos kund uppvisar förkylningstecken
Kunden och medarbetarens chef samråder och tar beslut om denne kan arbeta hemifrån eller behöver sjukskriva sig. Vid det sistnämnda tas beslut om annan resurs behöver sättas in under tiden personen är sjukskriven. Symptom enligt 1b) är alltid vägledande.

4. Vid händelse av att personal eller besökare som misstänkts vara smittad eller är konstaterat smittad har vistats i Jernbros lokaler
Vid misstanke om att personal eller besökare med Covid-19 har vistats i en Jernbro-lokal, ska personerna som har vistats i lokalen skickas hem. Lokalen ska sedan städas med vanliga städmetoder av städpersonal. Gemensamma beröringsytor (stolar, bord, handtag, maskinytor etc) desinficeras. Personal återgår i arbete så snart detta har genomförts.

5. Vad gäller om anställd befinner sig i eller har varit i ett smittdrabbat område eller varit i kontakt med person som nyligen varit i ett drabbat område?
Medarbetaren får inte under några omständigheter återgå till sitt arbete och ska kontakta sin chef. I samråd med HR fattas beslut om medarbetaren ska återgå till arbetet.

6. Vad gäller om en medarbetare funderar på att resa utomlands?
Jernbro rekommenderar sina anställda att följa råden från Utrikesdepartementet (UD) angående resor och att helt avstå från icke nödvändiga resor utomlands. Just nu avråder UD från resor till ett antal områden med utbredd smitta. Om medarbetaren trots det genomför sin resa, får medarbetaren under inga omständigheter återgå till arbetet efter hemkomst utan att först kontakta sin chef.

7. Får medarbetare stanna hemma med lön på grund av rädsla för att bli smittad?
a) Nej, men en överenskommelse kan göras om att jobba hemifrån, om det är möjligt med hänsyn till yrkesroll och godtagbart med hänsyn till kunder och kollegor som denne arbetar med.

b) Om medarbetaren kan visa ett läkarintyg som styrker att hen tillhör en riskgrupp för covid-19 och därför riskerar att bli allvarligt sjuk kan denne, i perioden 2020-07-01 till 2021-04-30, stanna hemma och få ersättning från Försäkringskassan. Medarbetare har rätt att stanna hemma om hen saknar möjlighet att arbeta hemifrån, om Jernbro inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så smittspridning kan undvikas.

8. Vad gäller om en medarbetare har testats positivt för Covid-19?
Om medarbetaren har tagit ett test som visar att hen har covid-19 ska hen vara hemma i minst sju dygn, räknat från den dag hen fick symptom. Om medarbetaren av någon anledning blivit provtagen trots att hen inte har symtom, räknas sju dygn från den dag hen tog testet. Medarbetaren behöver dessutom ha varit feberfri och symptomfri i minst två dygn. Medarbetaren får utförlig information från sjukvården om förhållningsregler enligt gällande smittspårningsrutiner.

9. Vad gäller om en medarbetare har testats negativt för Covid-19?
Medarbetaren kan återgå till arbetet, så snart hen känner sig frisk och inte har feber.

10. Vad gäller om en medarbete har symptom, men inte testats för Covid-19?
Om en medarbetare har symptom som snabbt går över och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver hen ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan hen återgår till arbetet. Detta för att försäkra sig om att symptomen verkligen var tillfälliga.

Om medarbetaren av någon anledning inte har testats för Covid-19, trots att hen haft symptom i mer än ett dygn, som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan hen gå tillbaka till arbetet sju dygn efter att hen fick symptom om hen mått bra och varit feberfri i minst två dygn.

11. Vad gäller om en medarbetare bor i samma hushåll som en som har konstaterats smittad?
Medarbetaren omfattas av förhållningsregler och kommer att kontaktas av smittspårare och få information om vad som gäller. Beslut om förhållningsregler tas av läkare. Efter läkarens beslut ska medarbetaren stanna hemma i minst sju dagar, men testas efter fem. Medarbetaren ska kontakta sin chef om denne blir kontaktad av en smittspårare.

12. Hur ska medarbetaren agera vid VAB för att dennes barn har symptom?
Vi förordar att samma förälder/person VAB:ar, för att undgå eventuell smittspridning, som kan ske om olika personer VAB:ar. Personen får inte under några omständigheter återgå till arbetet utan att först kontakta sin chef.

13. Vad gäller för besökare, inhyrd personal, underleverantörer och övriga som befinner sig på Jernbros verksamheter och kontor?
Chefer eller projektledare ansvarar för att nämnda parter blir informerade om Jernbros försiktighetsåtgärder. Inför besök, tillfrågas personerna om de har förkylningssymptom. Om så är fallet, vidtas Jernbros försiktighetsåtgärder.

14. Vad gäller för inhyrd inhemsk och utländsk arbetskraft?
a) Ansvarig för inhyrning av arbetskraft på Jernbro ansvarar för att nämnda parter blir informerade om ditt företags försiktighetsåtgärder liksom Jernbros.

b) Ansvarig för inhyrning av arbetskraft på Jernbro ska kontakta aktuellt företag och inhämta skriftligt intyg som visar att personerna som ska arbeta för er räkning inte bär på smitta, inte vistats i riskområden den senaste månaden och ej heller haft kontakt med personer som vistats i riskområden.

c) Vid inhyrning av utländsk arbetskraft ska vår ansvarige informera om vad som gäller för resande till Sverige. Normalt samarbetar vi med entreprenörer från Polen och Tjeckien, varför det är möjligt att ställa krav på att de undviker allmänna transportmedel. Därtill är det bra om entreprenörens personal planeras in för så lång sammanhängande vistelse i Sverige som möjligt.


Vid frågor eller utmaningar som inte framgår i denna information, vänd dig till din kontaktperson hos oss.
Denna information uppdateras vid eventuella förändringar.  Detta är version 7, reviderad 20-10-08.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Ekmark, HR-Chef Göteborg +46 10-483 00 35 Skicka e-post

Kontakta undefined

  Du kanske också är intresserad av

  Underhåll

  Världsklass i personligt ledarskap

  Med hög kompetens och stor passion för sitt arbete har flera personer gjort en enorm insats.

  Underhåll

  U-båtsvagnar – ett annorlunda uppdrag i Avesta

  Behovet de hade var att vidareutveckla och tillverka en upptagningsvagn för ubåtar.

  Underhåll

  Rapport – Industrins största utmaningar inom underhåll

  Vilka är de största utmaningarna inom svensk industri när det gäller underhåll? För att få svar på denna fråga gjorde vi en undersökning på Underhållsmässan i Göteborg 2018. Frågorna ha…

  Engineering

  Lyftanordningar med kraft att lyfta 25 till 80 ton är byggda till Siemens

  I samband med att Siemens Energy AB skulle bygga nya lyftanordningar till sina testriggar för gasturbiner, hörde Thomas Christiansen på Siemens av sig till Ali Eshgi, Civilingenjör på Jernbro.

  Dela gärna detta