Stäng film

Vi tar samhällsansvar genom vårt hållbarhetsarbete

På Jernbro ställer vi höga krav på hur vår verksamhet påverkar miljön, samhället och kundernas verksamhet. Att Jernbro bedrivs miljöanpassat, kvalitetsmässigt och säkert, är därför en självklarhet för oss. I samhällsansvaret ingår också hur vi påverkar orterna där vi verkar. Vi agerar ansvarsfullt och långsiktigt genom stor omsorg om miljön och sociala utmaningar i kombination med att arbeta för ekonomisk utveckling via tillväxt och lönsamhet. Tillsammans med dig och övriga kunder kan vi skapa en mer hållbar svensk industri. 

I vårt erbjudande är samhällsansvaret tydligt, eftersom flera av insatserna medverkar till en mer effektiv användning av kundernas resurser och energi. På så vis uppfyller du och övriga kunder också sina miljömål. I bilden nedan, är det tydligt att vi, tillsammans med dig och våra andra kunder, är en del av den cirkulära omställningen i samhället och bidrar till stegen Maintain, Reuse och Remanufacture. Detta eftersom vi exempelvis arbetar med att förlänga livslängden hos maskiner och komponenter med underhåll och reparationer samt effektivitets- och optimeringsåtgärder av produktionsanläggningar.

 

Cirkulär ekonomi i ett systemperspektivKlicka på bilden för att få upp en större

 

UN Global Compact
Vi är medlemmar i UN Global Compact och det är ett viktigt led i vårt arbete att bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att vi har åtagit oss att tillämpa och stödja UN Global Compacts Tio Principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i våra processer samt i vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Tillsammans med övriga medlemmar vill vi nå ett mer hållbart samhälle.

ESG
För att vi ska kunna kommunicera vårt hållbarhetsarbete, använder vi oss av en branschstandard som heter ESG, som står för Environmental, Social och Governance, det vill säga Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning. Att arbeta aktivt inom dessa tre områden är vårt bidrag till en stabil och hållbar utveckling över tid och som ger trygghet åt såväl medarbetare, kunder, leverantörer och ägare som samhället i stort.

Miljö

I vårt miljöansvar ingår det att ständigt försöka reducera vår egen negativa miljöpåverkan samt att bidra till en cirkulär ekonomi där vi verkar för en mer effektiv förvaltning av jordens resurser. För Jernbros del innebär det att minska användningen av energi och transporter. För våra kunders del bidrar vi till att resursanvändningen saktas ner och minskas genom exempelvis industriellt underhåll, reparationer, energieffektivisering, vattenrening och projekt som bidrar till den gröna industriella transformeringen.

Vi tar även ansvar för miljön och våra medarbetares säkerhet genom en systematisk hantering av kemikalier. Under 2021 utvecklade vi arbetssättet genom att införa Kemikalieadministratörer på de arbetsplatser som använder och förvarar kemikalier. Rollen förtydligar ansvaret lokalt och leder till en säkrare arbetsmiljö och minskar miljöpåverkan. Självklart arbetar vi även med att minska och sortera vårt avfall för att så mycket som möjligt ska återvinnas.

Vi mäter och rapporterar dessutom våra växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 (direkta växthusgasutsläpp från förbränning av bränslen och läckage av florerande växthusgaser samt indirekta utsläpp från köpt värme, elektricitet och kyla). Vi ska även börja att mäta och rapportera växthusgasutsläpp inom scope 3 (resterande indirekta utsläppen).

Socialt ansvar

På Jernbro värnar vi om våra medarbetare genom att verka för en säker arbetsplats som är inkluderande, jämlik, präglad av mångfald i tanke och handling och som är fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. I vår Likabehandlingspolicy är det tydliggjort att alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, ålder eller könsöverskridande identitet. Vi värdesätter och främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande genom kvalitativ företagshälsovård och uppmuntrar till en hälsosam vardag där det årliga friskvårdsbidraget är ett sätt.

Jernbro har en nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker. Vårt arbetssätt ska kännetecknas av respekt och förebygga risker för skador och olycksfall som medarbetare, samarbetspartners, kunder och andra kan utsättas för under arbete.

 

Att våra medarbetare har möjlighet till kompetens- och karriärsutveckling är även en del av vårt sociala ansvar. Medarbetarna spelar en nyckelroll i Jernbros förmåga att tillhandahålla tjänster av hög professionell standard, anpassade till våra kunder. Vi ser mycket positivt på att medarbetarna upprätthåller och utvecklar sina kunskaper i samförstånd med Jernbros strategi. Varje medarbetare gör därför en individuell utvecklingsplan tillsammans med sin chef.

Bolagsstyrning

Jernbros affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard med god ekonomisk stabilitet som skapar utveckling och trygghet. Jernbros två Code of Conducts styr hur vi uppträder i vårt arbete inom företaget och gentemot omvärlden. Våra Code of Conducts innehåller principer kopplade till miljö, arbetsmiljö, lagar och etik, anti-korruption, pengatvätt, konkurrensfrågor, intressekonflikter, arbetsvillkor, visselblåsning, kommunikation och information. Vi följer principerna i FN:s Global Compact och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Leverantörer har också krav på sig att följa dessa.

Anti-korruption behandlas på flera sätt i företaget, bland annat i Representationspolicyn. I vår verksamhet är interna och externa affärsrelationer essentiella. Därför är det viktigt att vi agerar på ett legalt och etiskt försvarbart sätt. Alla medarbetare uppmanas att anmäla misstänkta överträdelser av gällande lagar, regler eller Code of Conduct, genom vår rutin för så kallad visselblåsning. Jernbro accepterar ingen som helst diskriminering eller andra negativa konsekvenser för personer, som i god tro har rapporterat misstänkta överträdelser.

En annan viktig del i vårt arbete med hållbar bolagsstyrning är cybersäkerhet. Cyberattacker inträffar varje dag runt om i världen. Om Jernbro skulle utsättas för ett angrepp, skulle det kunna störa vår verksamhet genom förlust av värdefull information, liksom drabba tredje part. Därför arbetar vi dagligen med cybersäkerhet och kontinuerlig utbildning inom ämnet för medarbetarna.

Vårt bidrag till Globala målen inom Agenda 2030

Globala målen 2030

Klicka på bilden för att få upp en större

Jernbros verksamhet är med och bidrar till de Globala målen på flera sätt. De mål vi anser oss specifikt bidra till är följande.

Mål 3: Jernbro värdesätter och främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande genom kvalitativ företagshälsovård och uppmuntran till en hälsosam vardag där det årliga friskvårdsbidraget är ett sätt.

Mål 5:  Genom att arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande befattningar och inom företaget i sin helhet arbetar Jernbro för ökad jämställdhet. I Likabehandlingspolicyn framgår det tydligt att alla ska behandlas lika oavsett kön.

Mål 8:  Vi värnar om arbetstagarnas rättigheter och arbetar aktivt med att arbetsmiljön ska vara trygg och säker för alla medarbetare. Dessutom säkerställs anständiga arbetsvillkor och lika lön för alla genom föreningsfrihet, kollektivavtal och lönesättning. Vår lönepolicy styr och vägleder till en kompetensbaserad lönesättning. Utöver detta, är säkerställandet av en ekonomisk stabilitet i företaget ett viktigt bidrag till Mål 8.

Mål 9:  Flertalet av våra tjänster och produkter som vi erbjuder främjar en effektiv resursanvändning. Vårt arbete bidrar till den cirkulära omställningen eftersom vi saktar ner flödet av industriella utrustningar genom effektivt underhåll. Vår satsning på energy management, som delvis innebär implementering av energieffektiva lösningar som kan ta tillvara överskottsenergi, är ett ytterligare exempel på hur vi medverkar till en mer hållbar produktion inom industrin.

Mål 10:  Jernbro möjliggör och verkar för att vara en arbetsplats som är inkluderande, jämlik, präglad av mångfald i tanke och handling och som är fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Alla behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, religion, ålder eller könsöverskridande identitet. Detta är tydliggjort i vår Likabehandlingspolicy.

Mål 12:  Vi bidrar till en hållbar förvaltning och användning av jordens resurser via underhåll, reparationer och energieffektiviseringar. Därav stödjs en hållbar konsumtion och produktion. Genom systematisk kemikaliehantering hanteras våra verksamheters kemikalier ansvarsfullt. Vidare så arbetar vi med att förebygga, minska och återvinna vårt avfall.

Mål 13:  För att minska våra transporters direkta växthusgasutsläpp, är ett av Jernbros mål att succesivt byta ut tjänstebilar som drivs av fossila drivmedel, till el- eller hybridbilar. Eftersom vi arbetar med energi- och resurseffektiviseringar, både internt och hos kunder, medverkar vi till att minska vår klimatpåverkan.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Jenny Eberger, Miljö- & hållbarhetsansvarig Göteborg +46 10-483 09 27 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Dela gärna detta