Stäng film

Informationen på jernbro.com

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Jernbro arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Jernbro inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Innehållet på webbplatsen ägs av Jernbro och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Jernbro. Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Information om cookies och ändring av cookie-intällningar

Du kan när som helst ändra dina cookie-preferenser genom att klicka nedan. Där hittar du också mer information om våra olika cookies.

Integritetspolicy

Jernbro Industrial Services AB (”Jernbro”) värnar om din personliga integritet och är mån om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Jernbro har därför upprättat denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn reglerar hur dina personuppgifter behandlas i verksamheten och omfattar all Jernbros behandling av personuppgifter utom Jernbros anställdas personuppgiftsbehandling, vilken regleras i en separat policy.

1. Vad kan utgöra personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Till exempel, ditt namn, personlig e-postadress, personligt telefonnummer etc. Information enbart hänförlig till företag, såsom företags organisationsnummer eller företags växeltelefonnummer är inte att betrakta som personuppgifter.

2. Vilka uppgifter som behandlas av Jernbro

Vilka personuppgifter som Jernbro behandlar om dig är beroende av vilken relation du har till Jernbro. Nedanför följer en uppställning av de olika slags relationer som du kan ha med Jernbro, och vilka personuppgifter som behandlas i respektive relation.

2.1 Kunder och leverantörer

Jernbro behandlar personuppgifter om kontaktpersoner till kunder och leverantörer eller, om kunden eller leverantören är en fysisk person, personuppgifter om kunden eller leverantören själv. De personuppgifter som Jernbro kan komma att behandla för kontaktpersoner är namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter. Om kunden eller leverantören är en fysisk person kan Jernbro därutöver behandla personnummer, ekonomiska uppgifter, faktureringsuppgifter och betalningsinformation.

2.2 Deltagare vid evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter

Jernbro behandlar uppgifter såsom namn, e-post, arbetsplats och andra kontaktuppgifter som samlats in i samband med deltagande vid mässor och andra marknadsföringsaktiviteter. Vi behandlar även uppgifter om allergier och matpreferenser som samlats in i samband med anmälan till evenemang eller seminarium. I de fall vi fotograferar och/eller filmar våra evenemang och seminarium behandlas även uppgifter i form av bilder och inspelat material.

2.3 Arbetssökande

Jernbro behandlar de personuppgifter som förekommer i de ansökningshandlingar du lämnar in till oss såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet. I det fall vi genomför rekryteringstester kommer också resultatet av testerna också att behandlas av oss.

2.4 Besökare på jernbro.com

Vi behandlar personuppgifter genom den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker hemsidan (inklusive din IP-adress), såsom hur du hittade till hemsidan, om du har besökt vår hemsida tidigare, längden på ditt besök, hur du navigerar på hemsidan, vilka sidor du besöker, vilka dokument du laddar ned samt om du har läst våra nyhetsbrev.

3. Varför personuppgifter behandlas

3.1 Kunder och leverantörer

Personuppgifter för kontaktpersoner till kunder och leverantörer behandlas för ett antal ändamål, och flera rättsliga grunder. Det övergripande ändamålet till behandlingen är att kunna fullgöra våra kund- och leverantörsavtal och föra kontakt med andra personer kopplade till avtalen.

3.1.1 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse:
(i) För att uppfylla våra skyldigheter vad gäller bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).
(ii) För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund eller leverantör och bevaka våra rättigheter enligt lag, exempelvis köp- och konsumentköplagen.

3.1.2 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser:
(i) För att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar till och från Jernbro.
(ii) För att kunna hantera och administrera vår redovisning.
(iii) För att leverera eller ta emot de leveranser av tjänster eller varor som framgår av avtalen.

3.1.3 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse:
(i) För att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss.
(ii) För att kunna kommunicera med dig via e-post, brev och telefon.
(iii) För att kunna administrera och boka möten.
(iiii) För att tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av avtalet.

Vårt berättigade intresse av denna behandling är att kunna tillvarata och skydda våra rättigheter vid rättsliga anspråk, administrera relationen till dig som kund eller leverantör inom ramen för avtalet. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

3.2 Deltagare vid evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter

Vi behandlar uppgifter i kommunikation- och marknadsföringssyfte. Denna kommunikation omfattar utskick av nyhetsbrev, information om Jernbro och inbjudningar till mässor och evenemang. Vi använder också personuppgifter såsom e-post, arbetsplats och andra kontaktuppgifter för att administrera och utvärdera marknadsföringsevenemang. I det fall en avgift tas ut för deltagande eller utebliven närvaro vid evenemang eller mässa behandlas även uppgifter för fakturering.

Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation och kommunikation med dig samt för att informera om och marknadsföra vår verksamhet. Uppgifter om allergier och/eller matpreferenser behandlar vi med stöd av att kunna förhandsbeställa mat och dryck och med stöd av ditt samtycke.

Fotografier och filmer behandlas för att informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida, i tryckta produkter och i sociala medier. Uppgifterna behandlas med stöd av samtycke eller en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet.

3.3 Arbetssökande

3.3.1 Vår behandling av personuppgifter från arbetssökande baseras på tre rättsliga grunder:
(i) För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaka våra rättigheter inom arbetsrätten.
(ii) På en intresseavvägning där vi vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse.
(iii) Genom ditt samtycke.

3.3.2 För följande ändamål behandlas personuppgifter för fullgörande av skyldigheter och bevakande av rättigheter inom arbetsrätten:
(i) För det fall vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlas personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

3.3.3 För följande ändamål behandlas personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
(i) För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat.
(ii) För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er).
(iii) För att samla in och granska CV, personliga brev, betyg och examensbevis.

Vi bedömer oss ha ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter i syfte att kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

3.3.4 För följande ändamål behandlas personuppgifter med stöd av samtycke:
(i) För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet.
(ii) För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig som sökande.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är som sökande är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna men det är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som sökande och genomföra rekryteringsprocessen.

3.4 Besökare på jernbro.com

Vår rättsliga grund för denna behandling av den information som skapas av cookies är våra berättigade intressen av att dels vilja utveckla vår webbplats i syfte att skapa en bättre användarupplevelse, dels få information om besökarna av hemsidan i för statistiska och kommersiella syften. Personuppgifter används för ändamålet att se vilka sidor som besöks, vilka dokument som laddas ned samt om våra nyhetsbrev har lästs. Önskas inte lagring av cookies på den egna datorn kan detta åtgärdas genom inställningar i den egna webbläsaren.

4. Vilka som får tillgång till personuppgifter

Uppgifter behandlas av Jernbro och våra personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är aktörer som behandlar uppgifter för vår räkning, såsom IT- och systemleverantörer samt vår e-postmarknadstjänstleverantör. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med externa partners, vilket bland annat innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Uppgifter kan även lämnas till aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter, såsom försäkringsbolag och banker. Personuppgifter lämnas även ut till myndigheter om sådant utelämnade föreskrivs enligt lag. Även myndigheter är själva ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter lagrade i cookies lämnas ut till Facebook och Google LCC med dotterbolag (används för Google Analytics). Facebook och Google LCC med dotterbolag är själva ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.
Läs om hur facebook hanterar dina personuppgifter här.
Läs om hur Google hanterar dina personuppgifter här.

5. Hur länge personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas enbart så länge Jernbro har ändamål att spara uppgifterna. Personuppgifter gallras löpande enligt Jernbros gallringsrutiner. Exempel på gallringstider:

Kunder och leverantörer: under avtalsrelationen och två år därefter.

Deltagare vid evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter: ett år.

Arbetssökande: 8 månader

Besökare på jernbro.com: permanenta cookies sparas tills de borttages manuellt eller när utgångsdatumet har passerats. Sessionscookies sparas tills webbläsaren stängs ned.

6. Överföring av personuppgifter till ett tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast personuppgifter inom EU/EES. Överföring av personuppgifter till företag i tredje land förekommer då vi har leverantörer med säte i USA. Överföring till företag i tredje land sker endast i de fall tredjelandet i fråga har en fullgod skyddsnivå eller företaget genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå. Kontakta oss för mer information om vilken skyddsåtgärd vi har vidtagit i det enskilda fallet (se avsnitt 9 Kontaktuppgifter).

7. Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du omfattas av som användare. För att utöva dessa rättigheter, var vänlig kontakta Jernbro (se avsnitt 9 Kontaktuppgifter).

7.1 Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst återkalla antingen hela eller delar av ditt lämnade samtycke, med verkan från och med återkallelsen. Du har även rätt att invända mot att uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

7.2 Rätt till att begära tillgång till uppgifter

Du har rätt att information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas av oss. Du har även rätt att begära ut en kopia på de uppgifter som behandlas av oss. En begäran om information ska ges in skriftligen.

7.3 Rätt till rättelse

Du kan när som helst begära att korrigeringar görs på dina personuppgifter. Vi kompletterar ofullständiga uppgifter efter den information du lämnar oss och rättar uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

7.4 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).

7.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandling av dina uppgifter begränsas, exempelvis genom att invända mot uppgifternas riktighet. Det föreligger även en rätt för dig att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål

7.6 Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen av personuppgifter på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss. Du har rätt att utan extra kostnad erhålla dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, när detta är tekniskt möjligt, få överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

7.7 Rätt att inge klagomål

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen.

8. Uppdatering av integritetspolicy

Ändringar av denna integritetspolicy kommer meddelas på jernbro.com. Sådana ändringar kan komma till på grund av exempelvis ny lagstiftning.

9. Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@jernbro.com.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Jan-Olof Lundgren, IS/IT Chef (CIO) Sverige +46104830666 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Dela gärna detta