Stäng film

Jernbro ska alltid drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är vi mycket angelägna om att missförhållanden och oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds på ett så tidigt stadie som möjligt.

Utifrån visselblåsarlagen (lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) har Jernbro inrättat en visselblåsarfunktion, för att snabbt fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda. Om en arbetstagare har fått kännedom om, eller misstänker att någon verksam inom Jernbros organisation inte agerar enligt gällande lagstiftning ska detta alltid uppmärksammas. I första hand ska missförhållanden rapporteras till chef.

För oss är det mycket viktigt att information om missförhållanden kommer fram. Som komplement till vår strävan efter ett öppet företagsklimat har vi därför valt att implementera en extern visselblåsartjänst. Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en anonymiserad kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för repressalier. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer.

Jernbro har tecknat ett avtal med 2secure, som är en stor aktör inom säkerhet för såväl organisation som medarbetare, vars externa lösning vi har valt att använda för att nå fullständig anonymitet utifrån lagkravet.

Du kan anmäla på 2 sätt

Alternativ 1: Rapportera till en chef på Jernbro, dess organisation eller koncernledning. När du rapporterar via Jernbros interna rapporteringskanaler har du rätt till skydd enligt lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890).

Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för visselblåsning, enligt instruktionen nedan.

Så här rapporterar du via visselblåsningsverktyget (alternativ 2)
Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 077-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls med en representant från Jernbro eller med Jernbros leverantör för visselblåsartjänster 2Secure, efter överenskommelse.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge Jernbros företagsunika kod JIS350 för att identifiera att det är för Jernbro som anmälan gäller. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och du tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

När en anmälan registrerats, behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Jernbros primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Jernbro som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

HR, Human Resources Sverige +46 10-483 00 00 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Dela gärna detta