Stäng film

Jernbros nollvision

Dagligen arbetar vi alla med att förebygga risker och göra vår arbetsmiljö säkrare för att nå vår vision om noll olyckor:
Ingen som jobbar på uppdrag av Jernbro ska skada sig

Alla på Jernbro har också ett gemensamt förhållningssätt till säkerhetsfrågor som hjälper oss att nå visionen:
Din säkerhet är ditt och mitt ansvar


Internt arbetar vi kontinuerligt enligt fyra steg för att säkerställa en hög risk- och säkerhetsmedvetenhet för att nå visionen:

1. Tänk innan

Gör alltid en riskinventering innan du påbörjar ett uppdrag.
Vissa uppgifter innebär större risker, till exempel arbeten på höga höjder, arbeten med farligt avfall, kemikalier, brand och värme samt bilkörning. Se till att du vet vad som krävs för att utföra uppgifterna på ett tryggt och säkert sätt.

2. Skydda dig

Använd alltid de skyddskläder och den skyddsutrustning som krävs.

3. Rapportera

Rapportera alltid riskobservationer, tillbud och olyckor. På så sätt kan vi lära av varandra och sätta in åtgärder inom områden där det krävs.

4. Ta ansvar

Påminn varandra om vikten av fokus på säkerhet i det dagliga arbetet. Visa också omsorg mot våra kunder och besökare genom att informera om risker och säkerhetsrutiner.

 

Förebyggande hälsoarbete

Våra friskvårdsinsatser anpassas efter varje arbetsplats förutsättningar. Vi arbetar systematiskt med uppföljning av all sjukfrånvaro och ger stöd till medarbetare vid behov i samband med förebyggande hälsoarbete och sjukskrivning. Medarbetare på Jernbro ska må bra under och efter varje arbetsdag.

För att nå nollvisionen fokuserar vi på fyra områden:

hälsa säkerhet

1. Ledarskap och beteende

I allt vi gör, jobbar vi med att förebygga risker och utveckla en säker arbetsmiljö. Hälsa, miljö och säkerhet är till exempel en stående punkt på agendan vid alla möten, såväl i ledning, operativt som i projekt. För att öka riskmedvetenheten hos alla medarbetare har vi också vårt gemensamma förhållningssätt: din säkerhet är ditt och mitt ansvar.

2. Organisation och nätverk

På alla arbetsplatser inom Jernbro finns lokala skyddsombud. Skyddsronder genomförs också enligt de krav som finns. Vår Hälsa- och Säkerhetschef arbetar strukturerat med att säkerställa erfarenhetsutbyte med alla avdelningar på inom bolaget.

3. Uppföljning av nyckeltal

Alla incidenter, oavsett om någon skadas eller inte, rapporteras och analyseras. På så sätt kan vi dra lärdom av våra misstag och vidta säkerhetsåtgärder där det krävs. Nyckeltal (KPI:er) följs också upp löpande. Det handlar om antal riskobservationer, antal incidenter, antal olyckor och LTA (Lost Time Accident).

4. Tydliga processer och instruktioner

Vi har tydliga rutiner och instruktioner för både egen personal och underleverantörer. Dessa anpassa till varje kund och tjänst, beroende på risknivå. Vid särskilt farliga arbeten, som anläggnings- och byggarbete, sanering, avfallshantering eller hantering av kemikalier, finns särskilda riktlinjer. Alla kemikalier som används registreras.

Gasol i Finspång

I Finspång sköter vi driften av en gasolanläggning för att kunna leverera gasol till våra kunder i området. Gasol är klassat som ett farligt ämne. Vi vill därför via denna broschyr informera om dels hur du får reda på om en olycka har inträffat i Finspång och dels vilka åtgärder du i sådana fall ska vidta. Kontaktinformation finns i broschyren. På Finspångs kommuns hemsida kan du läsa mer.

Järnvägsnät i Finspång

I Finspångs kommun förvaltar Jernbro järnvägsnätet på fastigheterna Östermalm 2:3, Östermalm 2:5, Östermalm 1:7, Metallen 4, Metallen 6 och Norrmalm 1:8. I denna Järnvägsnätsbeskrivning kan bland annat villkor för tillträde och trafikering och kapacitetstilldelning läsas.

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Fredrik Kringberg, HSEQ-chef Sverige +46 10-483 02 10 Skicka e-post

Kontakta undefined

    Dela gärna detta