Stäng film

Ledarskap och beteende

I allt vi gör jobbar vi med att förebygga risker och utveckla en säker arbetsmiljö. Hälsa, miljö och säkerhet är till exempel är en stående punkt på agendan vid alla möten, såväl i ledning, operativt som i projekt. För att öka riskmedvetenheten hos alla medarbetare har vi också ett gemensamt förhållningssätt, ”Din säkerhet – ditt och mitt ansvar”.

Organisation och nätverk

På alla arbetsplatser inom Jernbro finns lokala skyddsombud och skyddsronder genomförs enligt de krav som finns. Vi har också en HSEQ-organisation (hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet) som till exempel arbetar strukturerat med att säkerställa erfarenhetsutbyte inom bolaget.

Uppföljning av nyckeltal

Alla incidenter, oavsett om någon skadas eller inte ska rapporteras och analyseras. På det sättet kan vi dra lärdom av våra misstag och vidta säkerhetsåtgärder där det krävs. Nyckeltal (KPI:er) följs också upp löpande. Det handlar om antal riskobservationer, antal incidenter, antal olyckor och LTA (”Lost Time Accident”).

Tydliga processer och instruktioner

Vi har tydliga rutiner och instruktioner för både egen personal och underleverantörer. Dessa anpassa till varje kund eller tjänst beroende på risknivå. Vid särskilt farliga arbeten, såsom anläggnings- och byggarbete, sanering/avfallshantering eller hantering av kemikalier, finns särskilda riktlinjer. Alla kemikalier som används registreras.

Dela gärna detta

Nyfiken på att veta mer?

Välj kontaktperson

Urban Ekmark, Göteborg (HQ) HR & HSEQ Chef +46104830035 Skicka e-post

Kontakta undefined

Dela gärna detta